BANNER1
BANNER2
BANNER3

önüm

Keramiki önümler üçin ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli çig mal bilen tanyşdyrýar.

 • Oba hojalygy
 • Balykçylyk tor
 • Sport tory
 • Howpsuzlyk tor
 • Kölegeli tor
 • Maşgala we durmuş
 • Pomidor / miwe we gök ekin ekmek üçin mör-möjeklere garşy tor

 • Houseyladyşhana üçin nepis oba hojalygy mör-möjeklere garşy tor

 • Oba hojalygy üçin hapalanmazlyk üçin sypal tor

 • Üzüm bagy mör-möjeklere garşy torbalar

 • Oba hojalygy ýyladyşhana miwesi we gök önüm ýokary dykyzlykly mör-möjeklere garşy tor

 • Ekinleri tupandan we zyýandan goramak üçin salam salam

 • Baglary goramak üçin ak guşlara garşy tor

 • Ekologiýa taýdan arassa we garlyga garşy tor

 • Miwe we gök önümler üçin düwünsiz guşlara garşy tor

 • Çydamly miweleri arassa hasyl ýygnamak

 • Bag ösümlikleri / binalary üçin ýel geçirmeýän tor

 • Zyýan berijileriň öňüni almak üçin ownuk miweli bag, gök önüm örtügi

 • Ekin ýitgisini azaltmak üçin oba hojalygynyň şemaly torlary

 • Ekin ekerançylygyny goramak üçin ýagyşa garşy tor

 • Gök önümler we miweler üçin arassa torba

 • Öri meýdanlary we sypal ýygnamak bukjasy

 • Dokary dartyş güýji düwünsiz balykçylyk tor

 • Çalt guratmak üçin köp funksiýaly asma tegelek guradyjy tor

 • Suw hojalygy kafeleri poslama garşy we dolandyrmak aňsat

 • Balyk deňiz suwy Balyk tutmak üçin balyk

 • Fokary balyk tutmagyň netijeliligi bilen balyk tutmak üçin uly göwrümli tor

 • Eplenýän köpugurly guratma kafesi, balyk tutulýan tor

 • Adaty göteriji tor Hytaý balykçylyk toru

 • Balykçylar üçin ýokary hilli el guýma tor

 • Deňiz hyýar gabyk balygy we ş.m. üçin suwda ýüzýän kapas tor

 • Balyk tutmak üçin ýelmeşýän torly üç gatly balyk tor

 • Gaçmagynyň öňüni almak üçin balyk, gysga we gyrgyç kapas tor

 • Trawl Net Hiagh Balyk tutmak üçin hil

 • Ak buz hokkeýi / hokkeý okuwy, düwünsiz sport tory

 • Qualityokary hilli stol tennisi, ýöriteleşdirilen okuw toruny goldaýar

 • Zawod ýokary güýçli bäsdeşlik üçin ýörite ýel geçirmeýän tor

 • Beachapyk we açyk plýa beach / basseýn üçin woleýbol tor

 • Oorapyk ýa-da açyk oýnamak üçin bukulýan stol tennis tor

 • Göçme futbol atyş maksady

 • Açyk beýsbol türgenleşiginiň nyşany

 • Sport türgenleşigi üçin ýokary hilli badminton tor

 • Hokkeý, buz hokkeý türgenleşigi gurmak aňsat

 • Golf tor batting kapas torlary berk we çydamlydyr

 • Zawodyň gönüden-göni satuwy, ýöriteleşdirilen düwünsiz sport arassa howpsuzlygy

 • Highokarky gatly gurluşyk üçin bölek tor / binanyň howpsuzlygy

 • gurluşyk toruny gurmak / Galyndylary beýiklikden arassalamak

 • Balkon howpsuzlygy tor ýarym ýapyk

 • Krowat howpsuzlygy ulgamy çagalary belentliklerden goraýar

 • Damjalary goramak üçin ýokary düşek howpsuzlygy

 • Güýzden goramak üçin balkon howpsuzlygy toruny gurmak aňsat

 • Çagalary goramak üçin basgançak / garawul howpsuzlygy tor (kiçi mesh)

 • Serhetleri goramak üçin basgançak / garawul howpsuzlygy tor (Uly mesh)

 • Güýçli we çydamly oýun meýdançasynyň ýykylmagynyň öňüni almak

 • Gurluşyk meýdançalary üçin ýörite ýaşyl tor

 • Pişik / haýwan balkony / serhet gorag ulgamy

 • Suwuň hilini goramak üçin howuz örtügi tor, düşen ýapraklary azaldýar

 • Güýçli we çydamly düwünsiz güýz howpsuzlygy tor

 • Daşky gurşawy goramak topragyň tozan toruny örtýär

 • Gurluşyk meýdançalaryny gurmak üçin ýokary hilli howpsuzlyk tor we ş.m.

 • Ulaglar üçin ýöriteleşdirilen alýumin güneşli tor

 • Ekinler / ösümlikler üçin alýumin kölegeli tor

 • Gyzyl kölegeli sap ekinleri goramak tor

 • Lightagtylygy we howa çalşygyny azaltmak üçin gök önüm ekinleri üçin kölegeli toruň gowy täsiri

 • It kafesi alýumin kölegesi arassa gün goragy / yzygiderli temperatura

 • Awtoulaglaryň sowamagy we ýagtylygy ýapmagy üçin alýumin güneşli tor

 • Strengthokary güýçli tegelek simli güneşli tor garramaga garşy

 • Ösümlik kölegesi we sowatmak üçin tekiz sim kölegeli tor

 • Greenaşyl kölegeli arassa oba hojalygy, maldarçylyk, balykçylyk we ş.m.

 • Güýmenje ýerleri, awtoulag duralgalary, howlular we ş.m. üçin kölegeli ýelkenli

 • Qualityokary hilli hemişelik temperatura alýumin kölegeli tor

 • Parnik ekmek üçin gara güneşli arassa UV goragy

 • Söwda üçin gaýtadan ulanylýan torba torbalary

 • Zawod gönüden-göni satuw ulaglaryny saklamak we ýük tor magistral elastik ýük tor

 • Harytlary saklamak üçin awtoulag magistral tor

 • Saklaýan ýerini köpeltmek üçin awtoulag torbasy

 • Aýakgap matalary, düşekler we ş.m. üçin ulanylýan ýeňil dem alýan sendwiç tor

 • Gowy dem alyş we çeýeligi bolan sendwiç meshi dürli aýratynlyklarda özleşdirilip bilner

 • Miwe we gök önümler üçin sap torbalary satyn almak Dürli aýratynlyklary özleşdirip bolýar

 • Daşky gurşawy goramak Uly kuwwatly söwda torbasy

 • Lighteňil we dem alýan quakkard matasy / abzal matasy

 • Öý asma meýdançasynyň iň ýokary çybyn tory

 • Mugt gurnama bukulýan kwadrat çybyn tor

 • Açyk eýwan zontikleri, çybyn torlary, mör-möjeklere garşy torlar

 • Gümmez / ýumurtga çybyn torlaryny gurmak aňsat

 • Açyk gezelenç üçin zerur gezelençler üçin çybyn torlary

 • Dem alýan açyk çybynlara garşy çybyn torlary

 • Açyk çadyr çybyn torlary

taslamalarymyz

Ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli

 • Köp ýyllyk tejribe

  Köp ýyllyk tejribe

  Bu pudakda köp ýyllyk tejribe, dürli torlaryň dokma işine ökde;

 • ýokary hilli

  ýokary hilli

  Synag enjamlary we tehnologiýasy, hiline berk gözegçilik ediň

 • dolandyryş ulgamy

  dolandyryş ulgamy

  Gaty dolandyryş ulgamy, ISO9001 halkara hil ulgamy sertifikaty

biz hakda
HAKYNDA

“Changzhou LongLongsheng Nets Industry Co., Ltd.” ozal “Changzhou LongLongsheng Group Company” -iň şahamçasy hökmünde tanalýardy.Müşderimiz üçin subut etmek, täze önümleri synagdan geçirmek we ösdürmek, mata önümleriniň tehniki maglumatlary ýygnamak we trikota machine maşynynyň hilini kesgitlemek üçin kompaniýamyz uzak möhletleýin borçlanýar.Mata dokamak boýunça köp sanly ilkinji maglumatlary we tejribe topladyk.

has giňişleýin gör